główna zawartość
artykuł nr 1

Statut

 

Statut Przedszkola Nr 10

w Raciborzu

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz.1658).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1635).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

13. Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 1991 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. Nr 120, poz. 527).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę:

  Przedszkole Nr 10

 ul. Ogrodowa 31

  47- 400 Racibórz

  Tel. 32 4152815

e-mail: p10raciborz@op.pl

2. Przedszkole w Raciborzu, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Racibórz, z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

3. Przedszkole ma swoją siedzibę w Raciborzu przy ulicy Ogrodowej 31.

4. Przedszkole jest jednostką budżetową.

5. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

7. Przedszkole dysponuje pieczęciami, stemplami  i tablicami urzędowymi zgodnie z wymogami organu prowadzącego.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1.Głównymi celami działalności przedszkola jest:

  1.1. Szeroko rozumiane dobro dziecka.

  1.2. Realizacja podstawy programowej przez dobrze wyszkoloną kadrę.

  1.3. Realizacja celów edukacyjnych oraz opiekuńczych w poszanowaniu praw dziecka.

 

§ 3

2. Zadania przedszkola:

2.1. Zorganizowanie opieki dzieciom w wieku 2,5 – 6 lat oraz zapewnienie im edukacji
  zgodnej z obowiązującą podstawą programową.

2.2. Rozwijanie dzieciom ich zainteresowań i wychowanie w ścisłym kontakcie z ich
  rodzicami.

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno jak w budynku przedszkola jak i poza nim.

2.4. Organizacja pracy przedszkola z uwzględnieniem promocji i ochrony zdrowia.

2.5. Dostosowanie poziomu zajęć i zabaw, by każde dziecko osiągało sukcesy.

2.6. Przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych.

2.7. Budowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2.8. Wychowanie w duchu tolerancji.

2.9. Systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci.

2.10. Kształtowanie pewności siebie i konsekwencji w działaniu.

2.11. Rozpoznawanie barier i możliwości indywidualnych dzieci.

2.12. Przygotowanie dzieci do "gotowości szkolnej".

2.13. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, które takiej pomocy

potrzebują. Zasady określają odrębne przepisy.

2.14. Organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem.

2.15. Wspieranie rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

2.16.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w porozumieniu

  z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczycielami i we współpracy z Poradnią

  Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z Poradnią Specjalistyczną zgodnie z odrębnymi

  przepisami. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne

  i dobrowolne.

 

§ 4

3. Sposób realizacji zadań przedszkola:

3. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
3. 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest dopuszczony zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą.

3.3. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej  przedszkola to :

1) zajęcia edukacyjne z całą grupą

2)  zajęcia edukacyjne z języka angielskiego

3)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej

4)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

5)  zajęcia z religii

6)  spontaniczna działalność dzieci 

3. 4. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się  do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 
3. 5. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
3. 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3.8.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

5) poradni;

6) asystenta edukacji romskiej;

7) pomocy nauczyciela;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3.9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3.10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
3.11. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.12. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

3.13. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę planującą i koordynującą  udzielanie pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.

3.14.  W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.
3.15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3.16. Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści z poradni.
 3.17. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

 3.18. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

3.19. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

3.20. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.21. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizowane jest w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

3.22. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiaru godzin, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów z poradni.

3.23. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

 

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych.

3. W przedszkolu funkcjonuje od 4 do 6 grup przedszkolnych. Liczba dzieci w grupie jest nie większa niż 25.

4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.

5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

6. W oddziale dzieci najmłodszych zatrudniona jest dodatkowo pomoc  nauczyciela.

7. W przedszkolu można utworzyć grupy dzieci w zbliżonym wieku (np.: 3 – 4, 4 – 5 latków).

8.  Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

9.  Dzieci przebywające w Przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Programem Wychowania Przedszkolnego.

10. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

11. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw).

12. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

13.  Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

14. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa

i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

15. Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki i imprezy ponosi dyrektor szkoły.

16. Organizowane przez przedszkole wycieczki krajoznawstwa i turystyki mają na celu w szczególności:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2) poznawanie kultury i języka innych państw,
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
4) wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania,
5) upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) podnoszenie sprawności fizycznej,
7) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
8) przeciwdziałanie patologii społecznej,
9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

17. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.

18. Wycieczki dzieci poza teren miasta odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” na dany rok szkolny zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola.

19. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców. Na każde piętnaścioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi dziesięcioro lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim) na każde dziesięcioro dzieci przypada jedna osoba dorosła.

20. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku  w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

21. Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).

22. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień).

23. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione przez rodziców.

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.00 do 8.30 lub w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem ust. 3.

3.  Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).

4.  W trosce o zdrowie własnego dziecka i dzieci obecnych w przedszkolu, do przedszkola należy przyprowadzać dzieci zdrowe.

5. Od momentu przyprowadzenia aż do odbioru dziecko jest pod opieką nauczyciela.

6. Odbiór dziecka odbywa się w godzinach pracy placówki, czyli do godziny 17:00. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest do punktualnego odbierania dziecka z przedszkola. W przypadku nieterminowanego odbioru dziecka rodzice są obciążeni kosztami opieki.

7. Na początku roku szkolnego rodzice składają upoważnienie dotyczące odbioru dziecka z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego
osoby wskazanej przez rodziców, jej numer telefonu oraz miejsce zamieszkania. Ponadto na upoważnieniu osoba wskazana przez rodziców (opiekunów prawnych) składa podpis, wyrażający zgodę na przetwarzanie je danych osobowych w celu odbioru dziecka.

8. Dziecko może  być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica w oświadczeniu, złożonym w Przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

9. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun), czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

 

 

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

§ 7

1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje   następujące formy:

1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,

2) zebrania ogólne i grupowe,

3) zajęcia otwarte, dni otwarte,

4) zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli,

5)   imprezy środowiskowe,

6)   udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,

7)   kąciki dla rodziców, kąciki plastyczne, informacje grupowe,

8)  inne wzajemnie ustalone.

2.   Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

2) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju,

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań,

4) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez  nauczycieli.

3. Zebrania ogólne z rodzicami są organizowane dwa razy w roku szkolnym. Zebrania w grupach są organizowane wg potrzeb.

 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA, ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY TYMI ORGANAMI:

§ 8

1.Organami przedszkola są:

1.1. Dyrektor.

1.2. Rada Pedagogiczna.

1.3. Rada Rodziców.

 

§ 9

1. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora  lub inne stanowisko kierownicze.

2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go nauczyciel powołany na podstawie pełnomocnictwa prezydenta.

 

§ 10

1. Kompetencje i obowiązki dyrektora:

1) kieruje działalnością  placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i

innowacyjnej placówki,

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

2. Dyrektor decyduje w sprawach:

2.1. Zatrudniania i zwalniania wszystkich pracowników.

2.2. Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom.

2.3. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród.

2.4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za:

3.1. Wysoki poziom dydaktyki i wychowania.

3.2. Sprawne funkcjonowanie placówki.

3.3. Zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego

  doskonalenia się.

3.4. Sprawną komunikację z rodzicami.

3.5. Systematyczne dbanie o wyposażenie przedszkola.

3.6. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

  specjalnego ucznia

 

§ 11

1.Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:

1.1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę przedszkola.

1.2. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola oraz radę rodziców.

1.3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

1.4. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.

1.5.Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

2.1. Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

2.2. Projekt planu finansowego przedszkola.

2.3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

2.4. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska  dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane  zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków.

7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Pady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

8. Rada Pedagogiczna zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

9. Zebranie Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor przedszkola, organ prowadzący lub członkowie Rady Pedagogicznej w liczbie nie mniejszej niż 33% ogółu członków.

 

§ 12

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1.1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

1.2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

2.1. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jako placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,

2.2.  Może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

2.3. Może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

2.4. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności  przedszkola,

2.5. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: dyrektor placówki, nauczyciele i inne zaproszone osoby,

2.6. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu  wychowawczego oraz profilaktyki w przedszkolu.

2.7. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

2.8. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.

 

§ 13

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając  obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje.

2.  Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola.

 

§ 14

1. Spory pomiędzy nauczycielami a rodzicami - rozstrzyga dyrektor przedszkola

2. Spory pomiędzy dyrektorem a rodzicami, dyrektorem a nauczycielem rozstrzyga:

2.1. Organ nadzorujący przedszkole w zakresie działalności dydaktyczno - wychowawczej;

2.2. Organ prowadzący w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 15

1. Rok szkolny w przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.

2. Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyłączeniem lipca lub sierpnia, miesięcznej przerwy wakacyjnej .

3. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym do wiadomości rodziców.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola zastępczego w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor danego przedszkola, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych.

3. W przedszkolu funkcjonuje od 4 do 6 grup przedszkolnych. Liczba dzieci w grupie jest nie większa niż 25.

4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.

5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

6. W oddziale dzieci najmłodszych zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

7. W przedszkolu można utworzyć grupy dzieci w zbliżonym wieku (np.: 3 – 4, 4 – 5 latków).

 

§ 17

1. Przedszkole funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00.

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych powinien być dostosowany

do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – 2 x 15 minut.

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – 2 x 30 minut.

6. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w placówce przez osoby z odpowiednim wykształceniem.

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

7. Na życzenie rodziców w przedszkolu organizowane są zajęcia religii.

 

§ 18

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, zatwierdzony przez organ do tego upoważniony.

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

3. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

5. Ramowy rozkład dnia może być zmieniony w ciągu roku.

6. Organizacja pracy przedszkola uwzględnia leżakowanie dzieci 2,5,  3,  4 - letnich.

7. Wychowawca grupy prowadzi dziennik zgodny z odrębnymi przepisami, dokumentując realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU I KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

§ 19

1. Placówka zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.

2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. Koszty wyżywienia pokrywają rodzice.

4. Płatności dokonują rodzice do 15 dnia każdego miesiąca.

5. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy na ustalonych zasadach.

6. Odpłatność za wyżywienie może się zmieniać w zależności od aktualnych cen rynkowych.

7. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości opłat ogłasza się co najmniej z 14 - dniowym wyprzedzeniem terminu, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w placówce.

8. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za przedszkole w terminie do 15 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Pobyt w przedszkolu dzieci 6-letnich jest nieodpłatny.

9. Od opłaty za wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecny.

10. Zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

11. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

§ 20

1. W przedszkolu zatrudnia się:

1.1. Dyrektora.

1.2. Nauczycieli.

1.3. Nauczycieli – specjalistów w miarę potrzeb placówki.

1.4. Pracowników administracji: intendent.

1.5. Pracowników obsługi: robotnicy gospodarczy, pomoce nauczyciela, konserwator, kucharki, pomoce kuchenne.

2. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do:

2.1. Odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

2.2. Zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych obszarów funkcjonowania placówki.

2.3. Wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb przedszkola, zgodnych z przepisami prawa.

2.4. Troszczenia się o mienie placówki.

2.5. Przestrzegania dyscypliny, a w szczególności:

  2.5.1.  Realizowaniu godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy.

  2.5.2. Podpisywaniu listy obecności. W przypadku nauczycieli wpis w dzienniku.

  2.5.3. Usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni.

  2.5.4. Wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie.

  2.5.5. Zgłaszaniu zaistniałych szkód w sprzęcie i urządzeniach przedszkola.

  2.5.6. Czystym i nienagannym ubiorze.

  2.5.7. Poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim.

  2.5.8. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w aktach osobowych pracowników.

2.6. Nauczyciel lub inny pracownik powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające  na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu.

2.7. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

 

§ 21

1. Nauczyciel realizuje wybrany program wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisem

podstawy programowej.

Zadania nauczycieli:

1. Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych mu dzieci.

2. Współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania  i nauczania dzieci polega w szczególności na:

2.1. Zapoznawaniu z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu rozwoju przedszkola, rocznego planu pracy, programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.

2.2. Zapoznaniu się ze statutem, a w szczególności celami i zadaniami przedszkola, prawami i obowiązkami rodziców (opiekunów prawnych) i dzieci, organizacją pracy przedszkola.

2.3. Przekazywaniu rzetelnych informacji dotyczących rozwoju, postępów i zachowania dziecka.

2.4. Udzielaniu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a w razie potrzeby wskazanie rodzicom konieczności podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej.

2.5. Udzielaniu rodzicom (opiekunom prawnym) porad i wsparcia w sprawie wychowania dziecka.

2.6. Przekazywaniu informacji o zadaniach, tematach wynikających z planów pracy grupy oraz  przewidywanych osiągnięciach dzieci.

2.7. Uwzględnianiu oczekiwań dotyczących ich udziału w życiu grupy i przedszkola.

2.8. Uczestniczeniu w edukacji prowadzonej przez przedszkole dla rodziców:

2.8.1. Konsultacjach indywidualnych, zebraniach, warsztatach, imprezach, uroczystościach.

2.8.2. Tworzeniu życzliwej atmosfery oraz zachowaniu dyskrecji w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych obszarów funkcjonowania placówki.

3. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiadanie za jej jakość:

3.1. Systematyczne planowanie działań wychowawczo-dydaktycznych z uwzględnieniem celów wychowania i nauczania, osiągnięć dzieci, misji i wizji przedszkola.

3.2. Weryfikacja planów poprzez monitorowania i ewaluację oddziaływań edukacyjnych oraz postępów dzieci.

3.3. Dążenie do osiągnięcia przez dzieci kompetencji kluczowych.

3.4.Organizowanie i prowadzenie pracy w powierzonym oddziale opartej na pełnej znajomości dzieci.

3.5. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci,

zainteresowań i zdolności.

3.6. Stosowanie twórczych i aktywizujących metod pracy.

3.7. Wychowywanie dzieci w atmosferze akceptacji, szacunku dla siebie i drugiego człowieka oraz otaczającej przyrody.

3.8. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dzieci nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.

3.9. Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku.

3.10.Współdziałanie z innymi nauczycielami oraz pracownikami obsługi celem skoordynowania oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych.

3.11. Realizacja programu rozwoju przedszkola.

3.12.Włączenie się w działalność związaną z ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną placówki.

4. Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej.

4.1. Diagnozowanie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie obserwacji wstępnej i okresowej. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z

początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki przez dziecko w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

4.2. Obserwacji okresowej podlegają dzieci wymagające pracy korekcyjno-kompensacyjnej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4.3. Narzędziem do dokumentowania obserwacji jest „Arkusz obserwacji” opracowany wg potrzeb i odpowiednio modyfikowany.

4.4. „Arkusz obserwacji” przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela.

4.5. Wyniki obserwacji wykorzystywane są do ustalenia kierunku dalszej pracy z dzieckiem.

4.6.  Przedszkole prowadzi dodatkową pracę z dzieckiem zdolnym.

4.7.  Praca korekcyjno-kompensacyjna z dzieckiem jest dokumentowana.

5. Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę

zdrowotną i inną.

6. Dbanie o powierzone mienie.

7. Doskonalenie swojego warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

8.  Przestrzeganie procedur i instrukcji dotyczących własnego stanowiska pracy.

9. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub

zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych przedszkolaków.

 

§ 22

Zadania pracowników administracji i obsługi

1.Intendentka – do obowiązków intendentki należy:

1.1. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości.

1.2. Nadzorowanie sporządzania i wydawania posiłków.

1.3. Współudział w sporządzaniu jadłospisów tygodniowych.

1.4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.5. Załatwianie spraw związanych z działalnością finansową wobec ZOPO.

1.6. Monitorowanie wpłat za przedszkole dokonywanych przez rodziców na bankowe konto

przedszkola.

1.7. Przestrzeganie procedur i instrukcji dotyczących własnego stanowiska pracy.

1.8.Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
  z organizacji pracy na placówce.

1.9. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej.

1.10. Przestrzeganie zasad BHP

1.11. Dbanie o powierzone mienie.

2.Kucharka – do jej obowiązków należy:

2.1. Przyrządzanie racjonalnych posiłków.

2.2. Prowadzenie magazynu podręcznego.

2.3. Współudział w ustalaniu jadłospisu.

2.4. Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

2.5. Przestrzeganie procedur i instrukcji dotyczących własnego stanowiska pracy.

2.6.Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających
  z organizacji przedszkola.

2.7. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej.

2.8. Przestrzeganie zasad BHP.

2.9. Dbanie o powierzone mienie.

3. Pomoc kuchenna – do jej obowiązków należy:

3.1. Pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków.

3.2. Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

3.3. Załatwianie zleconych przez kucharkę czynności.

3.4. Przestrzeganie procedur i instrukcji dotyczących własnego stanowiska pracy.

3.5.Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających
  z organizacji przedszkola.

3.6. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej.

3.7. Przestrzeganie zasad BHP.

3.8. Dbanie o powierzone mienie.

4. Pomoc nauczyciela – do jej obowiązków należy:

4.1. Wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków

poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz innych wynikających z rozkładu  czynności dzieci w ciągu dnia.

4.2. Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach przydzielonych.

4.3. Opiekowanie się powierzonym mieniem.

4.4. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej.

4.5. Przestrzeganie procedur i instrukcji dotyczących własnego stanowiska pracy.

4.6.Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji przedszkola.

4.7. Przestrzeganie zasad BHP.

4.8. Dbanie o powierzone mienie.

5. Robotnik gospodarczy – do ich obowiązków należy:

  5.1. Utrzymywanie czystości i bezpieczeństwo na powierzonym odcinku pracy.

  5.2. Podawanie do sal posiłków i w razie potrzeby dokarmianie dzieci, mycie naczyń po posiłku.

  5.3. Opiekowanie się powierzonym mieniem.

  5.4. Rozkładanie, sprzątanie leżaków.

  5.5. Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi w sytuacjach tego wymagających.

  5.6. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej.

  5.7. Przestrzeganie procedur i  instrukcji dotyczących własnego stanowiska pracy.

  5.8.Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji przedszkola.

  5.9. Przestrzeganie zasad BHP.

5.10. Dbanie o powierzone mienie.

6.Konserwator – do jego obowiązków należy:

6.1. Utrzymanie czystości i porządku na powierzonym odcinku pracy.

6.2. Dbanie o stan urządzeń technicznych w przedszkolu i w ogrodzie.

6.3. Wykonywanie bieżących napraw.

6.4. Wykonywanie prac ogrodniczych na terenie przedszkola.

6.5. Dbanie o estetykę otoczenia przedszkola.

6.6. Przestrzeganie procedur i instrukcji dotyczących własnego stanowiska pracy.

6.7. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających
  z organizacji przedszkola.

6.8. Dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej.

6.9. Przestrzeganie zasad BHP.

6.10. Dbanie o powierzone mienie.

Szczegółowe zakresy obowiązków w/w pracowników ustala dyrektor placówki i znajdują się one w aktach kancelaryjnych.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI, W TYM PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ DZIECKO Z LISTY UCZNIÓW

§ 23

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

§ 24

Kryteria naboru do przedszkola:

1. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu  zobowiązani są do zapisu dziecka drogą elektroniczną i dostarczenia do kancelarii przedszkola wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem programu funkcjonującego na terenie Miasta Racibórz w oparciu i zasadę powszechnej dostępności. Nabór wewnętrzny odbywa się w miesiącu lutym każdego roku szkolnego. Nabór zewnętrzny dla dzieci nowych odbywa się w miesiącu marcu każdego roku szkolnego.

2. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji dzieci do przedszkola, z uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków i trybu przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych określa załącznik nr 1.

 

§ 25

Prawa dziecka:

1.   Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych

w  przepisach, a w szczególności z prawa do:

1)  warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę,
2)  prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4)  akceptacji ich osoby,
5)  ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
6)  życzliwego i podmiotowego traktowania,
7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8)  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
9)  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
10) przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić.

 

§ 26

Obowiązki dziecka:

1.   Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:
1) poszanowania mienia w Przedszkolu,
2) przestrzegania ogólno-przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego.

 

§ 27

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję  o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1.1. Zalegania z odpłatnością za przedszkole,

1.2. Nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

1.3. Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

1.4. Ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiającego zapewnienie jemu lub innym

dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej

do rozwiązania problemu.